نکته که برای موفقیت در بورس باید بدانید : 1.حرکت قیمت با احساس افراد است 2.تحلیل در قیمت بازار است 3.بازار بورس یک ربات نیست 4.باید ذهنیت قیمت داشته باشید 5.احساس بازار را باید تحلیل کنید

درکنار شما هستیم تا بیشترین موفقیت را در بازارهای مالی تجربه کنید